Add Rob Manson to acknowledgement
authorTakeshi Yoshino <tyoshino@google.com>
Mon, 09 Dec 2013 13:44:30 +0900
changeset 90 ce170eb38dde
parent 89 9ff7e872e1e8
child 91 3ed9f08a1f23
Add Rob Manson to acknowledgement
Overview.htm
--- a/Overview.htm	Sat Dec 07 03:15:47 2013 +0900
+++ b/Overview.htm	Mon Dec 09 13:44:30 2013 +0900
@@ -1572,6 +1572,7 @@
 			Kinuko Yasuda,
 			Lindsay Verola,
 			Michael Davidson,
+			Rob Manson,
 			Taiju Tsuiki,
 			Yusuke Suzuki,
 			Yutaka Hirano,